Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Bietini Design webshop, onderdeel van Bietini Design gevestigd te Brabantdam 88, 9000 Gent.

Versie geldig vanaf 28 November 2013.

Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met VANLIMBURG & CO BVBA, Brabantdam 88, 9000 Gent BTW BE0465259411. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Al onze aanbiedingen zijn onderworpen aan de hierna volgende algemene voorwaarden, tenzij wijzelf er uitdrukkelijk van afwijken in bijzondere voorwaarden.

Bietini Design Webshop behoudt zich het recht haar Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de klant om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan.

Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Bietini Design Webshop niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • De prijs, inclusief belastingen
  • De eventuele kosten van aflevering
  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
  • De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst
  • De manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen

Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting voorraad. Bietini Design Webshop streeft er naar best vermogen naar om elk product maximaal beschikbaar te houden. Bietini Design Webshop kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer voorradig is, zal Bietini Design Webshop dit zo snel mogelijk melden aan de klant, waarna deze kan beslissen zijn bestelling te annuleren.

Prijzen/Prijsverhoging

Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten.

Bietini Design Webshop garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Bietini Design Webshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen.

Bestelling

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Bestelling bevestigen”.

Indien de klant n.a.v. de bestelling geen schriftelijke bevestiging of geen bevestiging per e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt en/of is er mogelijk een fout opgetreden (bv. foutief e-mailadres, spamfilter, …). Gelieve bij problemen contact op te nemen met onze klantendienst op het nummer 0032 474 75 03 41 of via info@bietinidesign.be.

Levering

Producten worden enkel geleverd in België. Leveringen buiten België zijn mogelijk op aanvraag.

Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling en ontvangst van betaling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken tot een totaalsom van 150 Euro zal Bietini Design Webshop verzendkosten in rekening brengen. Er wordt per bestelling een vaste verzendkost aangerekend van € 15 (tenzij anders vermeld). De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Bietini Design Webshop bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

De klant dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant.

Aan de leveringsplicht van Bietini Design Webshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bietini Design Webshop geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de klant, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

De klant wordt geacht woonstkeuze te hebben gedaan op het laatste gekende adres en hij wordt geacht aldaar kennis te hebben genomen van alle hem toekomende
geschriften. De klant is verantwoordelijk voor geleverde goederen aan dit adres toegestuurd. Iedere adreswijziging dient ons onmiddellijk ter kennis te worden gebracht.

Levertijd

De exacte bezorgdatum van jouw artikel vind je op de orderbevestigingsmail die je van ons ontvangt bij je bestelling. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de orderbevestigingsmail is doorgegeven.
Zodra je artikel bij ons is verzonden, ontvang je van ons een mail met een link waarmee je de levering van je artikel kan volgen.
In mijn Bietini webshop account kan je actuele informatie opvragen over de status van je bestelling.

Wanneer je kiest voor betaling via overschrijving , wordt je bestelling eerst gecontroleerd. Artikelen die op voorraad leverbaar zijn, kunnen om deze reden dan niet via de 24-uurs service worden geleverd. Binnen een week ontvang je bericht over de levering van je bestelling.

Aansprakelijkheid

De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van huidige Website / Applicatie gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. Bietini Design Webshop kan, globaal genomen, geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatste mogelijk geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, gevolgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze Website / Applicatie, m.i.v. al haar onderdelen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of de derde.

Bietini Design Webshop zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze Website / Applicatie op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Bietini Design Webshop heeft echter op ieder ogenblik het recht deze Website / Applicatie geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Bietini Design Webshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige Website / Applicatie.

Bietini Design Webshop zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze Website / Applicatie volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en Bietini Design Webshop kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Bietini Design Webshop kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige Website / Applicatie. Bietini Design Webshop kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige Website / in huidige Applicatie. Bietini Design Webshop heeft eveneens het recht om de informatie of gegevens die op de Website / in de Applicatie gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen.

Huidige Website / Applicatie kan o.m. links naar andere sites of applicaties bevatten. Voor zover deze niet onder controle van Bietini Design Webshop staan, worden zij niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door Bietini Design Webshop. Bietini Design Webshop gaat in dat geval ook niet na of de inhoud van deze sites of applicaties wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u deze bezoekt. Bietini Design Webshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites of applicaties waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites of applicaties kunnen voortvloeien.

Alhoewel Bietini Design Webshop haar beste middelen inzet om huidige Website / Applicatie bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Bietini Design Webshop kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Bietini Design Webshop raadt u ten zeerste aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige Website / Applicatie wordt u uitgenodigd om deze aan de webmaster of ontwikkelaar mee te delen zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. Bietini Design Webshop zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Bietini Design Webshop raadt u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

Op deze Website / in deze Applicatie kunnen desgevallend berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, zoekertjes, reacties, mededelingen, discussies in fora, chats, enz.) van derden opgenomen worden. Bietini Design Webshop behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. Bietini Design Webshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies dat hieruit zou voortvloeien.
Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan Bietini Design Webshop op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto's, video's, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze gegevens uitgaan. Zo u een bericht, van welke aard ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening plaatst op deze Website / in deze Applicatie, verbindt u er zich toe daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto's, ...) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding, ...), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling. U vrijwaart dan ook uitdrukkelijk Bietini Design Webshop noma tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van hetgeen u op deze Website / in deze Applicatie geplaatst heeft.

Verzakingsrecht

De klant kan binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, terugsturen.
Producten dewelke op maat werden ontworpen vallen buiten de toepassing van dit recht.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Bietini Design Webshop geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bietini Design Webshop de verbintenis had moeten nakomen.

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Bietini Design Webshop niet mogelijk is langer duurt dan 14 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Bietini Design Webshop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Garantie

De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bietini Design Webshop) deze gebreken onmiddellijk, op dag van ontvangst, via email te melden, info@bietinidesignwebshop.be. Eventuele verborgen gebreken dienen en kunnen uiterlijk tot 14 dagen na levering aan Bietini Design Webshop worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de klant door Bietini Design Webshop gegrond worden bevonden, zal Bietini Design Webshop naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bietini Design Webshop en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Bietini Design Webshop voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens Bietini Design Webshop in gebreke is; B) de klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Bietini Design Webshop en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Betaling

Tenzij anders is overeengekomen gebeurt de betaling steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving of Paypal. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.  Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Zolang de verkoopprijs niet werd betaald, worden de goederen niet verstuurd.

Uitvoering

De verzending van de goederen gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal. Doch enige vertraging in verzending geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de verzending van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

Privacy

Bietini Design Webshop respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is samen met Hauki Consulting.
Persoonlijke informatie wordt door Bietini Design en Hauki Consulting niet verkocht aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Bietini Design kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Bietini Design worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Bietini Design en Hauki Consulting. De klant geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Bietini Design en Hauki Consulting zijn gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Bietini Design Webshop, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Bietini Design en Hauki Consulting zijn gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

Bietini Design Webshop en Hauki Consulting verzamelen niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Bietini Design Webshop geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Bietini Design Webshop geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Bietini Design Webshop en/of haar leveranciers.

Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bietini Design Webshop is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Oudenaarde bevoegd.

De klant kan voor vragen en/of klachten emailen naar de Bietini Design Webshop klantendienst, info@bietinidesing.be of bellen op het nummer 0032 474 75 03 41, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 18:00 tot 22:00 uur, op zaterdag en zondag van 10:00 tot 22:00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de klant op de hoogte gesteld van de vertraginsduur.

Binding

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Ik heb de Algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

De consument die de goederen die hij ontving langer dan 14 dagen behoudt, wordt geacht de bedoelde goederen te hebben gekocht en zich akkoord te hebben verklaard met de algemene verkoopsvoorwaarden.

Ontbinding

De klant heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Bietini Design Webshop, indien er sprake is van een consumentenkoop, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Bietini Design Webshop heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij Bietini Design Webshop. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 dagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Bietini Design Webshop na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

Bietini Design Webshop kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bv. in geval van belangrijke bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is. Bietini Design webshop behoudt zich tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan Bietini Design Webshop nemen naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. De klant zal van deze beslissing op de hoogte gebracht worden.

Terugzenden

Indien een klant gebruik wenst te maken van zijn recht van terugzending, dienen de goederen in dezelfde staat en in de originele verpakking en binnen de termijn van 14
dagen na ontvangst te worden teruggezonden. Na 14 dagen wordt de koop geacht te zijn voltrokken en wordt de bij de goederen gevoegde zichtzendingnotas beschouwd als definitief aanvaard.

Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, indien de geretourneerde producten niet volledig zijn en/of indien de in dit artikel vermelde principes niet worden nageleefd, behoudt Bietini Design Webshop zich uitdrukkelijk het recht voor om de geretourneerde artikelen te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

Voor terugzending van goederen die niet geleverd worden via bpost en die niet opgehaald zijn in een bpost afhaalpunt, dient steeds voorafgaandelijk contact opgenomen te worden met Bietini Design Webshop. Zoniet zijn alle kosten en eventuele schade ten laste van de klant.